La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Normativa en relació a la Fundació:

 

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, article 118.
 • Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, derogada per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, llevat dels articles 51 i 52.
 • Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació  i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal. Els articles 8 i 9 estan derogats per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 • Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica.
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 • Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals  i financeres.
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions.
 • Llei 10/2011,  de 29 de desembre, de simplificació  i millora de la regulació normativa.
 • Llei 7/2012,  del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu  a les persones jurídiques.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre de la Transparència, Accés a la Informació Pública i al Bon Govern
 • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les Associacions declarades d'utilitat pública.

 Normativa com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:

 

 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 • Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
 • Llei Estatal 39/2006 de 14 de desembre, de la Promoció de l’Autonomia personal i atenció de les persones en situació de dependència
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?