La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
PRINCIPLAS MAGNITUDS DELS COMPTES 2018 2017
Ingressos per les activitats         2.136.727,31 €                   1.994.217,88 €
Aprovisionaments -          272.281,01 € -                    238.071,01 €
Altres ingressos de les activitats                      66,95 €                                29,38 €
Despeses de personal -      1.318.852,80 € -                1.260.598,87 €
Altres despeses d'explotació -          292.853,07 € -                    298.646,40 €
Amortització de l'immobilitzat -          136.086,47 € -                    131.228,32 €
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat              20.342,70 €                        24.881,27 €
Altres resultats                4.463,00 €                              855,68 €
Despeses financeres -              9.954,03 € -                      11.788,53 €
RESULTAT DE L'EXERCICI            131.572,58 €                        79.674,36 €

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?