La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

ESTATUTS

 

      Article 1r.-Amb la denominació d’“Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació privada” (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), anagrama I.B.A.M., actuarà una fundació privada, benèfica o sense ànim de lucre, que es regirà pels presents Estatuts, per la Llei  4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i per les altres disposicions que li siguin aplicables.

          Article 2n.- Les finalitats de la Fundació seran les de dedicar-se a activitats que tinguin el caràcter de social, assistencial o benèfic, i atendre aquelles altres que la Fundació cregui convenient de promoure o establir, en especial aquelles en matèria d’assistència, dependència i serveis socials per a respondre a les necessitats de la gent gran, persones amb manca d’autonomia personal o amb disminució psíquica, física o sensorial, amb problemes familiars o amb risc d’exclusió social, així com en matèria de prevenció, protecció i promoció social i de la salut d’aquestes persones.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Les activitats Fundacionals no tindran ànim de lucre.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 

  • Centres de dia.
  • Centres residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència i residència assistida, tant en estades permanents com temporals de qualsevol classe i finalitat.
  • Atenció domiciliària.
  • Habitatges assistits/ tutelats.
  • Concessió d’ ajudes socials (dineràries, en espècie o de serveis).  

En qualsevol cas, les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

          Article 3r.- El domicili de la Fundació s’estableix a la ciutat de Manresa,  en la casa assenyalada amb els número dos i quatre del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

          Article 4t.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, i per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar i permutar béns de totes classes; celebrar qualsevol gènere d’actes i contractes; concertar operacions creditícies, obligar-se, renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que fossin oportuns i exercitar lliurement tota mena de drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials i organismes i dependències de l’Administració Pública i qualsevol altres de l’Estat, Generalitat, Província, Municipi i d’altres corporacions i entitats.

Tot això sense perjudici de les facultats tuïtives que en tot cas corresponen al Protectorat de la Generalitat.

          Article 5è.- Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació de beneficiaris,  seran les següents:

 a)    El patrimoni de la Fundació està constituït: 

  • Per la quantitat de sis mil deu euros amb dotze cèntims amb el qual se l’ha dotat.
  • Per les subvencions que rebi de qualsevol persona, de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats públiques o privades, i en general de qualsevol persona física o jurídica.
  • Pels béns que d’ara en endavant adquireixi la Fundació per qualsevol dels mitjans admesos en Dret. 

En qualsevol cas, les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

 b)    Els beneficiaris seran les persones  següents:

  • Persones jubilades o en edat de jubilació.
  • Persones necessitades incloses en l’àmbit de les finalitats referides a l’article 2n dels presents estatuts que, a judici del Patronat, puguin considerar-se beneficiàries.

 L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

1.-Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;

2.-Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat. 

    Article 6è.- La representació, govern i administració de la Fundació correspon de manera exclusiva al Patronat nomenat amb subjecció al que es disposa en aquests Estatuts. La representació de la Fundació compren totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

L’execució dels acords del Patronat i la seva representació correspondrà  al seu President si no fos designat expressament per fer-ho un altre dels membres del Patronat.

Els patrons poden ésser persones físiques o jurídiques i cada u d’ells té dret a un vot.

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament però podran ésser reembossats de les despeses, degudament justificades, que aquest càrrec els hi ocasioni.

 Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

     Article 7è.- El Patronat es reunirà sempre que sigui necessari pel funcionament de la Fundació. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió com a mínim tres dels seus membres.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió; això no obstant es requerirà la majoria absoluta dels membres del Patronat per tal d’adoptar els següents acords:

 a) La modificació del Estatuts, la fusió o l’agregació a una altra fundació i la seva dissolució.

b)    L’alienació o gravamen de béns immobles de la Fundació.

 El vot del President té força diriment en cas d’empat.    

De cada reunió el Secretari aixecarà la corresponent acta que es transcriurà en un llibre d’Actes que, prèvia la seva aprovació pel Patronat a la següent reunió que celebri, serà signada pel secretari amb el vist-i-plau del president.      

La facultat de certificar correspondrà al Secretari amb el Vist-i-plau del President.

          Article 8è.- El Patronat estarà compost per un mínim de sis membres i per un màxim de quinze.Del seu si elegiran un President, un Vicepresident Primer, un Vicepresident Segon, un Vicepresident Tercer i un Vicesecretari. També elegiran un Secretari que podrà ser o no patró; en aquest darrer cas, podrà intervenir amb veu però sense vot en les reunions del Patronat.      

La durada del càrrec de Patró serà de quatre anys, sense perjudici del seu cessament en qualsevol moment per acord del Patronat, i són reelegibles només per un màxim de dos mandats més. Tanmateix els membres del Patronat cessaran en els supòsits legalment previstos així com en el moment que el patró esdevingui beneficiari de la Fundació.

Els Patrons seran nomenats pel ple del Patronat, prèvia la presentació de candidats, el qual també determinarà el càrrec que han d’exercir. Un dels patrons serà proposat pel Director de Càritas Arxiprestal de Manresa, proposta que es posarà a votació del Patronat per tal que aquest decideixi si acorda o no el nomenament del candidat proposat pel referit Director.    

El President, els tres Vicepresidents, el Secretari i el Vicesecretari, constituiran la Comissió Permanent del Patronat, que estarà encarregada de la realització de les funcions de gestió ordinàries pròpies del dia a dia de la fundació, així com de transmetre les directrius i instruccions del Patronat als Directius de la Fundació, rebre les peticions i consultes d’aquests per transmetre-les al Patronat, així com informar i preparar les reunions del Patronat.

Per tal que la Comissió Permanent pugui adoptar acords, hauran d’assistir a la reunió com a mínim 3 membres; els acords es prendran per majoria simple dels assistents. El vot del President té força diriment en cas d’empat.

          Article 9è.- El President del Patronat convocarà mitjançant la corresponent citació per escrit tant les reunions del Patronat com les de la Comissió Permanent del Patronat amb cinc dies d’antelació llevat de causa d’urgència a judici seu, presidirà les reunions i dirigirà els debats.

En cas d’absència o impossibilitat del President o del Secretari els substituiran els Vicepresidents, pel seu ordre, o el Vicesecretari, respectivament, amb idèntiques funcions i facultats.

El President restarà obligat a convocar les reunions sempre que ho sol·licitin una quarta part dels patrons, en la forma prevista a la llei. La reunió, en aquest cas, ha de celebrar-se en el termini de trenta dies a contar de la sol·licitud. Si la reunió no es celebra dins del termini esmentat, podrà ser convocada de forma conjunta pels  patrons que l’haguessin sol·licitat.

          Article 10è.- La modificació dels Estatuts, la fusió o agregació a una altra fundació i la seva dissolució, serà acordada pel Patronat amb la majoria exigida a l’apartat a) de l’article setè, complint  a més la resta de requisits exigits legalment. 

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en el termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació. Dins de les entitats esmentades en el present paràgraf, tindrà preferència Càritas Arxiprestal de Manresa sempre que compleixi els anteriors requisits.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.

 Article 11è.- Tots els casos i qüestions no previstos per aquests Estatuts o la normativa aplicable, o que plantegin problemes d’interpretació, es resoldran per acord del Patronat adoptat amb les majories exigides en l’article setè d’aquests estatuts segons el cas o qüestió dels quals es tracti.”

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?