La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
PRINCIPALS MAGNITUDS DELS COMPTES  2016 2017
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS  1.863.528,19 €   1.994.217,88 €
INGRESSOS FINANCERS  505,50 €               23,28 €
ALTRES INGRESSOS  18,94 €               29,38 €
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT  23.460,72 €        24.881,27 €
ALTRES RESULTATS  0,00 €  855,68 €
APROVISIONAMENTS -232.065,75 €  -   238.071,01 €
DESPESES DE PERSONAL -1.169.013,04 €  -1.260.598,87 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -269.232,59 €  -   298.646,40 €
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -123.905,91 €  -   131.228,32 €
DESPESES FINANCERES -11.343,59 €  -     11.788,53 €
EXCEDENTS 81.952,47 €   79.674,36 €