La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

PRINCIPALS MAGNITUDS DELS COMPTES 2016  
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS  1.863.528,19 € 
INGRESSOS FINANCERS  505,50 € 
ALTRES INGRESSOS  18,94 € 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT  23.460,72 € 
APROVISIONAMENTS -232.065,75 € 
DESPESES DE PERSONAL -1.169.013,04 € 
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -269.232,59 € 
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -123.905,91 € 
DESPESES FINANCERES -11.343,59 € 
ALTRES VARIS I EXCEDENTS -81.952,47 €